Caixa d’Estalvis de Girona

Entitat financera creada el 1940 per la diputació i domiciliada a Girona.

Hi destacà el pes del sector no resident (gairebé un 5% dels seus recursos crediticis total). L’any 2008 disposava d’una xarxa de 238 d’oficines en vint-i-quatre comarques, especialment densa a les gironines, tenia uns actius per valor de 7.714.520 milers d’euros i el resultat consolidat de l’exercici fou de 26.486 milers d’euros. Al maig de 2010 l’entitat aprovà ser absorbida per la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (“La Caixa”). Al novembre de 2010 es formalitzà al registre mercantil la fusió de les dues entitats.