camell

m
Transports

Aparell usat per a alçar els vaixells per tal de disminuir-ne el calat i així poder-los fer passar per llocs de poca fondària.

Consistia en dos pontons que hom abarloava i fermava al vaixell, llastats amb aigua; en buidar-los, el vaixell disminuïa el seu calat.