camp magnètic terrestre

m
Física

Camp magnètic natural que envolta la Terra ( geomagnetisme ).

És originat pels moviments dels materials de l’interior de la Terra i és influït per l’estat electromagnètic de l’atmosfera (sistemes de corrents elèctrics a la baixa ionosfera) i per l’acció del vent solar a l’exosfera ( magnetosfera ). La intensitat del camp magnètic terrestre és d’un 0,6 G a les regions polars i d’uns 0,3 G a les regions equatorials (G és el símbol del gauss). El camp magnètic terrestre té una component dipolar, anomenada camp dipolar o camp geomagnètic , i una component no dipolar, menys important que la primera, anomenada camp no-dipolar .