Campeche

Estat federat de Mèxic, a l’W de la península de Yucatán, vora la badia de Campeche , que s’estén en una baixa planura calcària.

La capital és Campeche . El clima és tropical humit amb temperatures mitjanes anuals d’uns 20°C i amb una pluviositat entre els 1 000 mm anuals al N i els 1 900 mm al S. Els corrents fluvials desemboquen gairebé tots a la Laguna de Los Términos. L’economia és bàsicament agrícola (blat de moro, canya de sucre, henequén ), bé que la pesca proporciona importants recursos, com també els boscs, dels quals hom extreu campetx ( palo de Campeche ) i xicle. L’estat es formà el 1853, quan se separà del de Yucatán.