cànon

m
Religió

Catàleg o llista de llibres que formen el patrimoni revelat, sagrat, oficial o ortodox d’una religió, i de la qual constitueixen la base doctrinal.