canonar

tr

Debanar (el fil de trama) en canons per posar-lo a la llançadora, fer canons.