canvi cultural

m
Sociologia

Modificació de la cultura a través del temps.

Tot i que els canvis culturals i els socioestructurals ( canvi social) siguin interdependents, llur estudi separat és justificat per raons metodològiques. El canvi cultural abasta un univers amplíssim d’esdeveniments, i ja amb els primers sociòlegs (Montesquieu i Adam Ferguson) en sorgí l’estudi, el qual, juntament amb la creença en el progrés, determinà la formulació d’influents teories sobre l’evolució de la cultura (com, per exemple, les de Saint-Simon i Auguste Comte). Més endavant, la teoria marxista de les ideologies plantejà la qüestió en termes de la dependència entre aquest fenomen i les estructures de classe i relacions de producció. L’expansió de l’etnologia i de l’antropologia social, a la fi del s XIX, enriquí el coneixement sobre aspectes fins aleshores desconeguts del canvi cultural, com és ara la difusió d’elements culturals, llur distribució geogràfica i ecològica, l'aculturació, etc. Semblantment s’esdevingué més tard amb l’estudi renovellat dels fenòmens ideològics, reprès per Karl Mannheim, i amb l’interès despertat avui per la cultura de massa. Hom no posseeix encara una teoria general, d’acceptació universal, del canvi cultural, i és dubtós que hom arribi a assolir-la fàcilment. D’altra banda, abunden els estudis sobre aspectes específics, bé que molt amplis, del canvi cultural: es destaquen els efectuats sobre secularització, propaganda i llenguatge.