carbamat

m
Química

Qualsevol de les sals o dels èsters de l’àcid carbàmic.