carbonat de sodi

Na2CO3
m
Química

Pólvores blanques, higroscòpiques, solubles en l’aigua, que es fonen a 851°C.

Hom l’obté principalment mitjançant el procés Solvay. Troba aplicació en la indústria del vidre, de la ceràmica i del paper, en el refinatge del petroli i en la preparació d’altres sals sòdiques. Forma un decahidrat, conegut com a sal sosa o, simplement, sosa , emprat com a detergent.