carnització

f
Alimentació

Procés que es realitza als escorxadors per obtenir carn apta per al consum humà i que comprèn diferents fases segons l’espècie.

Les fases de carnització poden ésser les següents: atordiment, penjada, degollament, dessagnament, escorxament, escaldada, depilació, raspament, plomada, esventrament, esbaconada, esmocament, evisceració, fesa, acabat, dutxa, aireig, refrigeració, esquarterament i especejament.