-càrpic
| -càrpica

Forma sufixada del mot grec καρπός -οῦ, que significa ‘fruit’.

Emprada preferentment per a formar adjectius.