carrer

m
Indústria tèxtil

Entre teixidors, defecte que presenten els dibuixos, per distribució defectuosa dels motius ornamentals, que consisteix en faixes més plenes de dibuix en uns indrets que en uns altres.