carrer major

m

Carrer principal d’una població d’estructura urbana tradicional.