Casas Altas

Municipi del Racó, a la zona de llengua castellana del País Valencià, estès a banda i banda del Túria.

La major part del territori és ocupat per brolles (espígol); hi ha pasturatges d’hivern de propietat municipal. El regadiu és a la riba del Túria i és destinat a cereals, hortalisses i arbres fruiters. El secà, predominant, produeix també cereals i vinya. Hi té una certa importància el bestiar de llana, així com l’avicultura i l’apicultura. La població ha sofert un notable descens a partir del 1930 a causa de l’emigració vers Barcelona i Sagunt i, darrerament, vers València. El poble (164 h agl [2006]; 714 m alt.), a la dreta del Túria, pertangué fins el 1838 al terme d’Ademús. La seva església parroquial és dedicada a la Trinitat.