Castronuovo

Població siciliana on el 1302 tingueren lloc les converses preliminars per a la pau de Caltabellotta (anomenada per això, també, pau de Castronuovo ).