casuística

f

Consideració dels casos particulars que es poden preveure en una determinada matèria.