Catalunya dins l’Espanya moderna

La Catalogne dans l’Espagne moderne (fr)

Obra històrica de Pierre Vilar, publicada en tres volums a París el 1962 i, en traducció catalana revisada per l’autor, a Barcelona, en quatre volums, del 1964 al 1968.

El propòsit de Vilar fou d’investigar els fonaments econòmics d’una estructura nacional, examinant com ha aparegut la catalana. El primer volum de l’original francès (primer i segon de la traducció catalana) és dedicat a l’anàlisi del “medi natural” i del “medi històric”, és a dir del passat com a condicionador dels esdeveniments històrics posteriors. El segon explica el creixement de les forces productives a Catalunya durant el s. XVIII (avanç demogràfic i augment de la producció agrària), i la forma en què l’acumulació d’uns capitals derivats de la terra contribuí a la formació de la nova burgesia catalana. El tercer, dedicat a la formació del capital comercial, mostra la gènesi i el desenvolupament d’unes activitats mercantils que enriquiren aquesta burgesia i la vincularen al tràfic colonial americà. Manca encara un quart volum on seran estudiades les incipients activitats industrials i sintetitzada l’acció conjunta dels factors econòmics analitzats, per mostrar de quina manera contribueixen a l’aparició d’una societat diferenciada.