Catià

Chattià

Estatge situat a la part alta de l’Oligocè, per sota l’Aquitanià i damunt l’Estampià.