cefalosporina

f
Química
Farmàcia

Cadascun dels composts P 1 , P 2 , P 3 , P 4 , P 5 obtinguts dels fongs de l’espècie Cephalosporium .

Tots ells són solubles en dissolvents orgànics, excepte la cefalosporina-N, soluble en aigua, més coneguda per penicil·lina-N . La cefalosporina-C conté un anell de dihidrotiazina en lloc del tiazolidina; per hidròlisi pot ésser-hi eliminada la cadena α-aminodipoílica, produint-se l’àcid 7-aminocefalosporànic, del qual deriven les cefalosporines semisintètiques, d’ampli interès medicinal, sobretot la cefalotina , puix que són actives contra els estafilococs penicil·linoresistents i els bacteris gramnegatius.