circuit integrat a molt gran escala

integració a molt gran escala
Very Large-Scale Integration
VLSI (sigla, en)
m
Electrònica i informàtica

Conjunt de circuits integrats que conté unes 20.000 portes lògiques, o més de 64.000 bits de memòria.