circumferència

f
Matemàtiques

circumferència

Corba plana determinada pel conjunt de punts del pla la distància dels quals a un punt fix d’aquest pla (centre) és una constant (radi).

Si (a, b) és el centre i r el radi, la seva equació cartesiana és (xa)2 + (yb)2 = r2 i les seves equacions paramètriques són x = a + r·cos t, y = b + r·sin t. El perímetre val 2·π·r.