climograma

m
Geografia
Meteorologia

Diagrama en què són representades les dades de temperatures (ordenades) i precipitacions (abscisses) mensuals d’una localitat, la gràfica resultant del qual permet d’obtenir els índexs climàtics.

El terme fou creat per T. Griffith Taylor. Amb canvis d’escala i afegint noves dades hom confecciona diferents tipus de climogrames, com el de Visher, per a predir les collites, o el de Gaussin, per a estudiar l’aridesa.