coartada

f

Fet d’haver estat absent del lloc del delicte a l’hora que se suposa d’haver estat comès.