compte corrent

m
Economia
Dret mercantil

Contracte pel qual dues persones que es troben en una relació permanent i continuada de negocis pacten entre elles la inexibilitat aïllada dels crèdits respectius.

Suposa una concessió recíproca de crèdit bo i esperant la fixació definitiva del saldo i ajornant-ne la liquidació al moment del tancament del compte.