conductància

f
Electrònica i informàtica

En un circuit de corrent altern, component real del vector admitància Y .

Hom la simbolitza per G , i val G = RY 2 , on R és la resistència. En cas de corrent continu, la conductància és la inversa de la resistència: G = 1/ R . La seva unitat de mesura és el siemens .