Conferència d’Assemblees Legislatives Regionals Europees

CALRE (sigla)

Organisme que té com a objectiu la representació de parlaments d’estats membres de la Unió Europea de nivell subestatal.

Creada el 1997, els estatuts de l’organització foren aprovats a la conferència celebrada el 29 i el 30 d’'octubre de 2001 a Funchal (Madeira). El 2010 en formaven part setanta-quatre parlaments regionals de vuit estats de la Unió Europea (Àustria, Alemanya, Bèlgica, Espanya, Finlàndia, Gran Bretanya, Itàlia i Portugal), considerablement heterogenis quant a competències, origen i caràcter. Les seves atribucions se circumscriuen a l’àmbit consultiu i d’intercanvi d’informació. Té com a interlocutors els òrgans de la UE, davant dels quals ha de vetllar pel bon govern, l’aplicació del principi de  subsidiarietat i la prevenció del dèficit democràtic en els governs respectius. Els seus membres són els presidents de les respectives cambres, que es reuneixen anualment en el Plenari, vuit dels quals formen, a més, el Comitè Permanent. La presidència, d’un any de durada, és exercida rotatòriament per cadascun dels presidents dels parlaments.