congrés

m

Reunió d’estudiosos polítics, tècnics, professionals, etc, per a la discussió, el confrontament o la simple exposició de diversos temes i diverses qüestions de llur especialitat.