Consell de Defensa d’Aragó

Consell d’Aragó

Organisme que exercí funcions de govern a les zones d’Aragó dependents del govern republicà des del juliol de 1936 fins a l’agost de 1937.

Fou creat per les forces anarcosindicalistes que lluitaven al front d’Aragó, i el presidí Joaquín Ascaso. La capital fou, primer, a Fraga i, posteriorment, a Casp. Originàriament el constituïen vuit consellers anarquistes, corresponents a vuit departaments: justícia, ordre públic, agricultura, informació i propaganda, transports i comerç, instrucció pública, economia i proveïments, i treball. Fou el primer organisme de govern anarquista, i decretà, entre altres mesures radicals, la col·lectivització agrària. El govern de la República el reconegué oficialment (decret de 23 de desembre de 1936), però l’amplià a catorze consellers: set anarquistes, dos d’Izquierda Republicana, dos del Partido Comunista de España, dos de la UGT i un del Partido Socialista. El govern presidit per Juan Negrín en decretà la supressió el 10 d’agost de 1937 i ordenà a la divisió Líster la detenció de Joaquín Ascaso i dels principals col·laboradors, i també la derogació de totes les disposicions emanades del Consell.