Consell d’Estat

Òrgan consultiu de l’Estat espanyol durant el franquisme, que seguia en importància el govern i el Consell del Regne.

El president era designat pel cap de l’estat, i entre les seves funcions hi havia les d’assessorar en els projectes de llei fonamentals, en els conflictes entre departaments ministerials, i en la concessió d’honors i privilegis. Presidit des del 1974 per Antonio M. de Oriol y Urquijo, fou suprimit per la Constitució del 1978.