Consell d’Estat

Organisme consultiu i jurisdiccional suprem de l’administració francesa.

L’integren els consellers, els maîtres de requêtes i els auditors, i és dirigit per un vicepresident, assistit d’un secretari general i cinc presidents de secció (quatre de l’àmbit administratiu i un del contenciós). La seva funció és assessorar els projectes de llei, decrets llei i reglaments. Com a tribunal administratiu suprem, coneix, directament o per apel·lació, de molts litigis d’ordre administratiu (eleccions, pensions, etc). Hereu llunyà de la curia regis medieval, el Consell d’Estat tingué un paper important entre el 1800 i el 1811 com a redactor del codi civil.