Consell Superior d’Investigacions Científiques

CSIC (sigla)
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (es)

Organisme autònom, dependent del ministeri d’educació i ciència, creat el 1939 amb la finalitat de fomentar, orientar i coordinar la investigació científica de l’Estat espanyol.

És la major organització pluridisciplinària i multisectorial que, en el context del sistema estatal de ciència i tecnologia, realitza projectes d’investigació bàsica i aplicada. El 1977 s’esdevingué la fusió dels tres organismes autònoms que, originàriament, el componien i, d’aleshores ençà, el CSIC s’ha compromès en una tasca de renovació d’estructures i de racionalització de l’activitat investigadora. Finançat fonamentalment a base dels pressuposts generals de l'Estat, el CSIC té una implantació desigual dins el territori de l’Estat espanyol, essent Madrid, Andalusia i Catalunya les comunitats més afavorides.

L’activitat del CSIC a Catalunya, iniciada el 1941, es materialitza en els diferents centres i instituts que realitzen tasques de recerca en diferents àrees científiques. En l’àrea d’humanitats i de ciències socials hi ha la Institució Milà i Fontanals. En l’àrea de biologia i biomedicina hi ha els Instituts de Biologia i de Farmacologia Aplicada. En l’àrea de ciències de la Terra i de l’espai, els Instituts d’Investigacions Geològiques “Jaume Almera” i d’Investigacions Pesqueres. En l’àrea de química, els Instituts de Química Orgànica Aplicada i de Química Bioorgànica. Finalment, en l’àrea de tecnologia avançada, els de Cibernètica i Tecnologia Química i Tèxtil, i el Centre d’Estudis Avançats de Blanes. Hi ha també a Catalunya dos centres de caràcter administratiu: el Centre d’Investigació i Desenvolupament i el Centre Nacional d’Investigacions Pesqueres.