consorci

m
Dret administratiu

Entitat amb personalitat jurídica pròpia constituïda per una entitat local i altres entitats públiques, per tal d’establir i gestionar serveis públics.

Té la consideració d’entitat local i el seu règim orgànic de funcionament i financer és determinat en el seu estatut particular.