Consorci de Promoció Comercial de Catalunya

COPCA (sigla)

Entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia, creada el 1987 pel Departament de Comerc, Consum i Turisme.

Impulsa la realització d’accions encaminades a afavorir l’activitat exportadora a Catalunya, sobretot en les àrees de formació, informació, assessorament i promoció.