constant de Boltzmann

k (sigla)

m
Física

Constant fonamental de la física, de gran importància en mecànica estadística.

És igual al quocient entre la constant dels gasos R i el nombre d’Avogadro NA: k = R/NA, i el seu valor és k = 1,380662 x 10-23 J·K-1.