conveni regulador

m
Dret civil

Document que recull el projecte de regulació de les relacions personals i econòmiques entre cònjuges i, en el seu cas, amb els fills, si es produeix separació legal, divorci o nul·litat del matrimoni acordats per ambdós cònjuges o per un d’ells amb el consentiment de l’altre.

El conveni, per a poder ser eficaç, ha de ser aprovat judicialment, sempre que no perjudiqui l’interès dels fills. Els aspectes que han de ser objecte de regulació són: determinació de la persona amb qui han de conviure els fills, el règim de visites, d’estada i comunicació amb el progenitor amb qui no convisquin, l’exercici de la pàtria potestat, la quantitat que hagi de satisfer el pare o mare en concepte d’aliments als fills i la seva actualització. Així mateix assenyalarà l’atribució de l’ús de l’habitatge familiar amb el seu parament, la pensió compensatòria o els aliments a què tingui dret el cònjuge que en surti més desfavorit, la contribució a les càrregues del matrimoni i la liquidació del règim econòmic matrimonial amb la divisió dels béns comuns. En cas que alguns punts del conveni regulador no hagin estat aprovats per l’autoritat judicial, el mateix jutge concedirà als cònjuges un termini de deu dies per a proposar un nou conveni, que modifiqui els punts no aprovats.