coroça

f
Història

Cucurulla infamant, de paper engrutat, que hom solia posar, ensems amb la gramalleta , als condemnats per la inquisició.

Solien anar pintades amb motius referents al delicte comès o a la pena imposada; les més infamants eren de color groga.