Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

CCMA (sigla)

Consell de Govern de la CCMA (2012)

© CCMA

Entitat pública creada per llei del Parlament de Catalunya el maig del 1983 amb el nom de Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV).

Té la missió d’oferir un servei públic audiovisual de qualitat, compromès amb la promoció de la cultura i de la llengua catalanes en el vessant audiovisual i reflectint alhora el pluralisme de la societat catalana. El juny del 1983 començaren les emissions de Catalunya Ràdio, i al setembre s’hi afegiren les de Televisió de Catalunya, amb TV3.

Inicialment, la CCMA incloïa les emissores de ràdio Ràdio Associació de Catalunya (que formà part del grup amb l’emissora RAC 105, fins el 1998). Posteriorment a Catalunya Ràdio s’hi afegiren les emissores de Catalunya Música (1987), Catalunya Informació (1992) i iCat (2006), mentre que a TV3 s’hi sumaren els canals 33 (1988), l’internacional TV3CAT (creat el 1995, i fins el 2009 anomenat TVCi), l’infantil Super3 (nascut el 2009 en substitució del K3, en funcionament des del 2001), l’informatiu 3/24 (2003), el canal per a joves 3XL (que nasqué el 2010, ocupant la freqüència del canal de ficció 300, creat el 2005) i l’Esport3 (2011); a més, el canal TV3HD emet des del 2007. Des del 2010 ha emès alguns programes en 3D.

Pel que fa a internet, el 1996 entraren en funcionament els portals de Catalunya Ràdio (catradio.cat) i TVC en línia (avui, tv3.cat), que els anys següents tingueren un gran desenvolupament. El 2002 es creen els portals informatius de Televisió de Catalunya, telenoticies.cat, i Catalunya Ràdio, catalunyainformacio.cat. El 2007, els portals informatius de la CCMA es fusionaren en un de sol, el 3cat24.cat. Altres portals destacats són la plataforma icatfm.cat, l’esport3.cat, el juvenil 3XL.cat, l’infantil super3.cat, el musical ritmes.cat i el servei de vídeo sota demanda tv3alacarta, que s’ofereix des de tv3.cat.

A més de Catalunya Ràdio i Televisió de Catalunya, les empreses de la CCMA són CCRTV Interactiva (2000), que crea i difon els continguts de la CCMA en mitjans de comunicació interactius, i Activa Multimèdia Digital (2005), empresa de recerca i desenvolupament en l’àmbit digital i multimèdia. A més, l’any 1996 es creà la Fundació La Marató de TV3, que fomenta i promou la recerca biomèdica, així com la sensibilització social sobre les malalties que es tracten al programa televisiu La Marató de TV3 (creat l’any 1992).

El setembre del 2012, la CCMA acordà remodelar alguns canals i serveis de Catalunya Ràdio i TVC amb l’objectiu de reduir despeses i fer front a la crisi econòmica. Els principals canvis foren la fusió del canals 33 i Super3 i l’emissió d’iCat exclusivament per internet.

L’octubre del 2007 el Parlament de Catalunya aprovà una nova llei per a l’entitat, la qual adoptà la denominació actual (CCMA), i segons la qual els òrgans de l’entitat són el Consell de Govern, màxim òrgan de govern i administració, format per dotze membres elegits pel Parlament de Catalunya per una majoria de dos terços; el president, elegit pel Parlament per majoria de dos terços entre els dotze membres que l’integren; el director general, òrgan executiu del Consell, nomenat per aquest per mitjà de convocatòria pública entre professionals de competència i prestigi reconeguts, i el Consell Assessor en matèria de programació i continguts, elegit pel Parlament de Catalunya per majoria de dos terços. Des del Parlament de Catalunya, la Comissió de Control exerceix el seguiment parlamentari de l’organisme. L’octubre del 2019 el Parlament de Catalunya aprovà la reforma de la llei del 2007. La principal novetat de la nova llei era que en l’elecció del president i dels membres del Consell s’eliminava l’opció de la majoria absoluta en segona volta i havien de ser dos terços de la Cambra els que l’aprovessin. Aquesta restricció valia també per al Consell Assessor. Entre altres canvis, la reforma també establia la paritat en els alts càrrecs de la CCMA i l’elecció dels directors de Televisió de Catalunya i de Catalunya Ràdio a través d’un concurs públic.

N’han estat directors generals Pere Cuxart (1983-84), Josep Caminal (1984), Joan Granados (1984-95), Jordi Vilajoana (1995-99), Lluís Oliva (1999), Miquel Puig i Raposo (2000-02), Vicenç Villatoro (2002-04) i Joan Majó (2004-08). El 2008, amb la nova llei, en foren nomenats president del Consell de Govern i directora general Albert Sáez i Rosa Cullell, respectivament. L’abril del 2010 Albert Sáez fou substituït a la presidència del Consell per Enric Marín i al juliol Rosa Cullell presentà la dimissió. Fou substituïda provisionalment per Ramon Mateu. El març del 2012 fou designat nou president del Consell de Govern de la CCMA Brauli Duart, el qual l’abril del 2016 renuncià provisionalment al càrrec. Substituït per Núria Llorach, el gener del 2018 Duart recuperà la presidència fins al juny, que fou substituït altre cop amb caràcter interí per Llorach, que ocupà el càrrec fins el 2021. Aquest any, Rosa Romà fou nomenada presidenta del Consell de Govern i Àngels Ponsa vicepresidenta.

L’any 2008 la CCMA creà la figura del Defensor de l’Audiència, càrrec de tres anys de durada que té per missió vetllar per la qualitat i la imparcialitat de la programació a iniciativa de queixes, suggeriments o comentaris dels espectadors, i que recaigué en el periodista Carles Pérez (2008-11). Han ocupat també el càrrec Adelina Castillejo (2011-14) i Laura Baladas (des del 2014).

A mitjan 2011 s’inicià la conversió del grup d’empreses de la CCMA en una única societat de mitjans amb la fusió per absorció de CCRTV Interactiva i Activa Multimèdia Digital per part de TVC. El 2012 es feu efectiva la fusió de TVC Edicions i Publicacions, que també fou absorbida per Televisió de Catalunya, i el maig del 2013 el Consell de Govern de la CCMA aprovà iniciar el procés de fusió de TV3 i Catalunya Ràdio en una única societat anònima.