crit

m

Veu pròpia de cada animal.

Els noms de les veus, els crits i els sons dels animals, a diferència de les onomatopeies, no en pretenen imitar el so, només el designa, l’anomena i l’especifica. És per això que no cal que tinguin cap relació amb el so real que fan els animals.

Crits i sons d’alguns animals
Crit / So Verb Onomatopeia1 Animals
aïnada aïnar hii / iii cavall
aliret pollí
amanyac colom, tórtora
arniet arniar hii / iii cavall
assaïnet o assaïnament assaïnar hii / iii cavall
bel belar be / bee / mè cabra, ovella
bonior bonir zum-zum / zzz eixam d’abelles
bordada bordar bub-bub gos
bram bramar haic / ihà (ase), brah / graa / grr (lleó) ase, lleó
bramul bramular mmm / mu bou, vaca i animals afins
braol braolar mmm / mu bou, vaca i animals afins
bruel o bruelament bruelar mmm / mu bou, vaca i animals afins
clacar oca
clapit clapir bub-bub gos
cloqueig cloquejar cloc-cloc / coc-coc gallina
correnteig xau-xau perdiu
cucleig cuclejar cornella o cucala
eguí eguinar hii / iii cavall
esbiec esbiegar be / bee / mè cabra
esbramec esbramegar os
escataineig escatainar o escainar cloc-cloc / coc-coc gallina
escotxegar o escotxinar xau-xau perdiu
esgarip esgaripar uh / uuu / xut mussol i altres ocells nocturns
esgüell esgüellar nyic / oic / oinc (porc), cri / hii / iii (rata) porc, conill, rata
ganyol ganyolar aú / ahú / uh / uuu llop, gos, xacal
gardeny gardenyar nyic / oic / oinc truja
garrameu xau-xau / tit guatlla
giric piu-piu / xiu-xiu ocells petits
glapit glapir bub-bub gos
grall grallar txac-txac (gralla), crac / oc-oc (corb) gralla, corb i animals afins
grinyol grinyolar nyec / nyic / nyic-nyac gos i altres
gruny  grunyir nyic / oic / oinc porc
güell güellar nyic / oic / oinc (porc), cri / hii / iii (rata) porc, conill, rata
guinyol guinyolar nyec / nyic / nyic-nyac gos i altres
lladruc o lladrament lladrar o jaupar bub-bub gos
marrameu o marramau meu / mau / nyau / nyeu gat
marruc o marruqueig marrucar o marruquejar parrup / ruc colom, tórtora
maulit maular meu / mau / nyau / nyeu gat
meulo o remeulo meular meu / mau / nyau / nyeu gat
miol o meu miolar meu / mau / nyau / nyeu gat
mugit o mugiment mugir mmm / mu bou, vaca  i animals afins
parrup o parrupeig parrupar o parrupejar parrup / ruc colom, tórtora
piulet o piu piular o piulejar piu-piu / xiu-xiu pollet i ocells petits
quiquiriquic cocorococ / quequerequec gall
rauc raucar croc / rac / rac-rac granota, gripau
refilada o refilet refilar canari, rossinyol i altres ocells refiladors
renill rellinar hii / iii cavall
ric-ric cri-cri / cric-cric / ric-ric grill
rugit rugir graa / grr / brah lleó, tigre
tit titar tord
trompeteig trompetejar àguila
udol o udolament udolar aú / ahú / uh / uuu llop, gos, xacal
ululació ulular aú / ahú / uh / uuu llop, gos, xacal
xeric o xiric xericar o xirigar piu-piu / xiu-xiu ocells petits
xiulet xiular sss serp

1 La grafia de les onomatopeies es pot alterar amb repeticions de les vocals o les consonants, generalment tres o més, per tal de donar més èmfasi o remarcar un so (beeeeee, muuu, grrr).