cubeta glacial

f
Geologia

Depressió produïda per barratge morrènic o per sobreexcavació glacial.