curar

tr

Assistir (un malalt), tractar (una malaltia, un mal).