curtosi

f
Matemàtiques

Grau d’apuntament d’una distribució estadística, és a dir, grau de convexitat o aplatament de la corba representativa d’una distribució estadística.

La curtosi β 2 és mesurada, generalment, mitjançant l’expressió β 2 42 2 on μ 2 i μ4 són els moments d’ordre 2 i 4, respectivament. Atès que β 2 ≃3 per a una distribució normal, hom pren, correntment, com a mesura de la curtosi, el terme K=β 2 -3. Una distribució és leptocúrtica si K>0, mesocúrtica si K=0 i platicúrtica si K0.