dacita

f
Mineralogia i petrografia

Roca ígnia eruptiva que s’ha consolidat ràpidament i en superfície en dues etapes, per la qual cosa hom troba en la seva estructura cristalls ben formats inclosos en una matriu vítria amorfa.

Té estructura microlítica, i és una roca àcida a causa d’un excés de sílice. Els minerals que hi predominen són les plagiòclasis.