Dalmau Sesplanes

Dalmau Planes

(Perpinyà?, segle XIV — Barcelona?, 1383)

Astrònom i astròleg.

Cridat el 1359 a Barcelona pel rei Pere el Cerimoniós, amb el seu mestre Pere Gilbert, per tal de fixar la posició i moviment exacte dels planetes, el 1361 construí una esfera armil·lar i el 1366 acabà de redactar, mort ja Pere Gilbert, un almanac, en llatí, i unes taules astronòmiques segons el meridià de Barcelona, taules que més tard adequà el jueu Jacob Corsuno (texts editats el 1962). El 1379 redactà per a l’infant Joan una obra sobre els eclipsis i el 1381 encara una altra obra major d’astrologia.