Dapifer

Llegendari fundador del llinatge de Montcada, dit també Napifer o Nafiser, el més important dels Nou Barons i successor d’Otger Cataló a la seva mort.

El nom prové d’haver pres com a nom propi el de la dignitat de dapifer (‘senescal’; pronunciat segurament a tort com a agut) que exerciren durant segles determinats membres de l’esmentada família. Degué ésser Pere Tomic (1438) el creador del personatge i qui li imposà el nom en la forma Napifer. En un desenvolupament posterior Pere Anton Beuter (1540) el féu del llinatge dels ducs de Baviera. El primer a corregir la forma Napifer en Dapifer fou Rafael Martí de Viciana (1563).