decimal

m
Matemàtiques

Cadascuna de les xifres que formen la part no entera de l’expressió d’un nombre fraccionari.