declaració

f
Electrònica i informàtica

Definició de cadascun dels elements, i dels seus atributs, que s’utilitzaran en l’execució d’un programa.

La funció de les declaracions és múltiple: d’una banda documenten el programa i n'augmenten la llegibilitat; de l’altra, donen informació al compilador o al muntador de com o on ha de cercar les dades. A més, les declaracions permeten que en temps d’execució es puguin comprovar certs errors semàntics, que sovint reflecteixen errors de plantejament de la programació, els anomenats errors lògics. Tot i això, alguns llenguatges de programació, no tipats o feblement tipats, permeten l’ús d’elements no definits (Basic, C), mentre que els llenguatges fortament tipats exigeixen declaracions exhaustives (Pascal, Modula).