decorriment

m
Geologia

Desplaçament de les terres per un vessant a causa de la infiltració d’aigua en sòls impermeables.