decret llei

m
Política
Dret polític

A l’Estat espanyol, norma amb rang de llei dictada amb caràcter provisional pel govern de l’estat en casos d’extraordinària i urgent necessitat i que en el termini màxim de trenta dies ha d’ésser convalidada o refusada pel Congrés dels Diputats.

La constitució prohibeix d’utilitzar-la per a regular matèries que considera dotades d’una especial transcendència. Els governs de les comunitats autònomes estan mancats de la facultat de dictar decrets llei.