delta

f

Nom de la quarta lletra de l’alfabet grec, δ Δ.