densitat espectral

f
Fotografia
Física

Donada una magnitud A que és funció de la longitud d’ona d’un fenomen ondulatori i donat un valor concret de la longitud d’ona, λο, quocient entre la diferència dels valors de A en els extrems d’un interval infinitesimal Δλ de l’espectre, interval centrat en λο, i la longitud d’aquest interval: Al=ΔA/Δλ.